Beau Software : Webcam Software
 
Webcam Watcher awarded ZDNet editor's pick
 Webcam Watcher

    Free Downloads ดาวน์โหลด
    Free Downloads 
ข้อมูล  
    Free Downloads 
สั่งซื้อทันที
    Free Downloads วิธีใช้ออนไลน์
    Free Downloads ตัวอย่างรูป
   
Free Downloads FAQs
    Free Downloads สนับสนุน

 

Webcam Watcher - watch hundreds of webcams simultaneously

Streaming Webcams


Webcam Watcher สามารถตรวจดู streaming webcams. กล้อง streaming คิอกล้องที่ป้อนรูปต่อเนื่องมากกว่ารูปเดียว เวลาที่ท่านต่อเข้ากับกล้อง

โดยทั่วไปแล้ว กล้อง streaming cameras จะมี PC รองรับโดยตรงแทนที่จะเก็บภาพ บนเว็บเซิร์ฟเวอร์  นอกจากนั้น ยังมีกล้องประเภทเครือข่าย เช่น Axis และ Panasonic ที่สามารถทำงานได้โดยตรงเหมือนกล้อง streaming 

ข้อมูลในหน้านี้จะช่วยชี้แนะ ในการตั้งกล้อง streaming

ข้อชี้แนะ: Netscape จะช่วยให้การค้นหา  URL ของกล้องง่ายขึ้น (คลิ๊กทางขวา-คัดลอก ที่ตั้งของภาพ จะทำให้ได้ URL ที่ถูกต้อง

กล้อง Streaming ทั้งหมด:

ในการใช้กล้อง streaming ให้ตรวจสอบช่อง Streaming บนช่องโต้ตอบในหน้าแก้ไข webcam

้การจับความเคลื่อนไหว สำหรับกล้อง streaming เป็นวิธีที่ดี ในการป้องกันการใช้ เฟรมจำนวนมาก และทำให้ดิสก์เต็มเร็ว ( Webcam Watcher จะไม่ควบคุมจำนวนเฟรมสำหรับกล้อง streaming)

โปรดคำนึงว่า ในการใช้กล้อง streaming นั้น ท่านจะต่อเข้ากับ PC ของคนอื่นโดยตรง และคนเหล่านั้นจะรู้  IP address ของท่าน และสามารถกันไม่ให้ท่านต่อเข้ากับกล้องได้

Webcam32 Server Push:

ในการใช้ Webcam32 server push webcam ท่านจะต้องใช้ URL ในลักษณะ ที่คล้ายคลึงกับข้างล่างนี้

http//xxx.xxx.xxx.xxx:8888/video/push

IP address จะต้องเป็น IP address ของ PC ที่กำล้งใช้งาน Webcam32 พอร์ต "8888" จะเป็นการตั้งค่าอัตโนมัติของพอร์ต Webcam32 

กล้องเครือข่าย AXIS Net:

ในการใช้กล้องเครือข่าย Axis Net จะใช้ URL ในลักษณะ:

http://xxx.xxx.xxx.xxx/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=640x480

IP address จะต้องเป็น IP address ของกล้อง AXIS นั้นๆ เอง

ท่านสามารถใช้ parameters ต่างๆหลายรูปแบบ - โปรดดูคู่มือ Axis ในรายละเอียด

โปรดคำนึงว่ากล้องรุ่นต่างกันอาจต้องมี URL ที่ต่างกันด้วย

กล้องเครือข่าย Panasonic Net:

การใช้กล้องเครือข่าย Panasonic Net จะต้องใช้ URL ลักษณะนี้:

http//xxx.xxx.xxx.xxx/nphMotionJpeg?Resolution=320x240&Quality=motion

IP address จะเป็น IP address ของกล้อง Panasonic นั้นๆ

ท่านสามารถใช้ parameters ต่างๆหลายรูปแบบ - โปรดดูคู่มือ Panasonic  ในรายละเอียด

EarthCam TV

ดูกล้องจากเบราเซอร์และคลิ๊กทางขวา บนรูป คัดลอก URL (ลักษณะคล้ายคลึงกับข้างล่างนี้)

http://xx.xx.xx.xx:4020/?2/push.img

TEVEO

ดูกล้องจากภาพย่อขนาด (thumbnail) ใช้ Netscape แอละ คลิ๊กทางขวา-คัดลอกที่ตั้งของภาพ สำหรับภาพย่อขนาด URL จะมีลักษณะดังนี้:

http://xx.xx.xx.xx:PPPP/image2.jpg

ท่านสามารถใช้ URL นี้เพื่อดูภาพย่อขนาดตามปกติ (non-streaming) ถ้าต้องการดูภาพเต็มขนาดให้ใช้:

http://xx.xx.xx.xx:PPPP/image.jpg

ถ้าจะดูภาพต่อเนื่องให้ใช้ URL ล้กษณะนี้

http://xx.xx.xx.xx:PPPP/cgi/stream.cgi

และเช็คดูช่อง Streaming

 

 

 


Beau Software .... www.beausoft.com ... info@beausoft.com

.