Webcam Watcher Online Help

วิธีใช้ Webcam Watcher ออนไลน์


บทที่ 6 - การจับความเคลื่อนไหว

    การตั้งการจับความเคลื่อนไหว
    กร๊าฟท์การจับความเคลื่อนไหว
     การทำให้ฟังค์ชั่นการจับความเคลื่อนไหวใช้งานได้
     การตั้งการบันทึกโกลเบิล

 บทต่อไป
 กลับไปที่สารบัญ

 


ฟังค์ชั่นการจับความเคลื่อนไหวของ Webcam Watcherจะสามารถเปรียบเทียบภาพเพื่อดูว่าได้มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่  และสามารถที่จะตั้งให้มีการบันทึกภาพเฉพาะเมื่อมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นระหว่างเฟรมแต่ละเฟรมเท่านั้น

การตั้งการจับความเคลื่อนไหว

Motion Detection settings dialog

ฟ้งค์ชั่นการจับความเตลื่อนไหวของ Webcam Watcher สามารถที่จะปรับให้ใช้กับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละ webcam ได้ถ้าท่านต้องการ

ท่านสามารถเปิดช่องไดอะล็อกโต้ตอบของ การตั้งการจับความเคลื่อนไหว โดยคลิ้กที่ LED การจับความเคลื่อนไหว ทางตอนล่างของจอ (หรือจะเลือก เครื่องมือ> การตั้งการจับความเคลื่อนไหว จาก เมนู ก็ได้)

มีปุ่มเลื่อนสามแถวสำหรับให้ท่านควบคุมตัวแปรได้สามทาง:

โปรดทราบ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งการจับความเคลื่อนไหวสำหรับแต่ละ webcam ได้โดยเลือกปุ่ม Webcam ปัจจุบัน  หรือท่านจะเปลี่ยนโกลเบิลเซทติ้งโดยคลิ้กที่ ปุ่มการตั้งค่าพื้นฐาน หรือ ดีฟอลท์เซทติ้งก็ได้

 


บาร์กร๊าฟท์การจับความเคลื่อนไหว

บาร์กร๊าฟท์การจับความเคลื่อนไหวจะปรากฎอยู่ทางขวาสุดของแถบเครื่องมือแถบล่าง

บาร์กร๊าฟท์นี้ จะแสดงว่า ในปัจจุบันมีการเคลื่อนไหาเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด โปรดสังเกตุว่ากร๊่ฟท์แบ่งออกเป็นตอนสีแดงและตอนสีเขียว

เมื่อกร๊าฟท๋อยู่ในตอนสีเขียว จะแสดงว่ามีการจับความเคลื่อนไหวได้ ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของแนวเขตุของสีได้โดยใช้ปุ่มเลื่อน เปอร์เซ็นต์ของเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลง (คลิ้กขวาบนบาร์กร๊าฟท์)

บาร์กร๊าฟท์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีรูปใหม่ (เมื่อให้ฟังค์ชั่นการจับความเคลื่อนไหวสามารถใช้งานได้) และเมื่อท่านเลื่อนภาพที่ถูกบันทึกไว้ไปมา

ซึ่งจะแสดงให้ท่านเห็นว่าการจับความเคลื่อนไหวในปัจจุบันทำงานอย่างไรกับรูปภาพที่ถูกบันทึกไว้ ทำให้ท่านสามารถปรับการตั้งการทำงานของฟังค์ชั่นนี้ได้ตามประสงค์

คลิ้กบน บาร์กร๊าฟท์ เพื่อเปิดช่องไดอะล็อกโต้ตอบของ การตั้งการจับความเคลื่อนไหว

 


การให้ฟังค์ชั่นการจับความเคลื่อนไหวสามารถใช้งานได้

เพื่อให้ฟังค์ชั่นนี้ทำงาน ท่านสามารถที่จะ:


การตั้งการบันทึกโกลเบิล

Global Save Settings dialog

ท่านสามารถยกเลิกการบันทึกเฟรมตามปกติได้โดยใช้ การตั้งการบันทึกโกลเบิล

ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถบังคับให้ webcamsทั้งหมดมีการบันทึกก็ต่อเมื่อมีการจับความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเท่านั้น หรือท่านจะปิดไม่ให้มีการบันทึกเลยก็ได้

ท่านสามารถดูการตั้ง บันทึกโกลเบิล ปัจจุบันได้จากแถบเครื่องมือ คลิ้กที่ลูกศรลงข้างล่างเพื่อปรับเปลี่ยน

ซึ่งจะทำให้ท่านเปิดการจับความเคลื่อนไหวสำหรับ webcams ปัจจุบันทั้งหมดของท่านโดยไม่ต้องแก้ไขปรับปรุง

 


(C) 1998-2001 Beau Software All rights reserved ....www.webcam-watcher.com ... www.beausoft.com ... info@beausoft.com